۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۶ ارديبهشت

این بخش شامل رشته های زیر می باشد.

1.ترجمه خوانی

2.قرائت به روش تحقیق

3.قرائت به روش ترتیل

4.حفظ سوره حجرات با ترجمه

5.حفظ 1 جزء پیوسته

6.حفظ 3 جزء پیوسته

7.حفظ 5 جزء پیوسته

8.حفظ 10 جزء پیوسته

9.حفظ 20 جزء پیوسته

10.حفظ کل

11.اذان

12.دعا و مناجات خوانی

13.آئین سخنوری