۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۶ ارديبهشت

این بخش شامل رشته های زیر می باشد.

1.تولید اپلیکیشن

2.کانال های مجازی

3.نرم افزارهای قرآنی