۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۶ ارديبهشت

1.سجاد محمدیان

دبیر کانون قرآن و عترت(ع)

رشته پزشکی

 

 

2.محمد جواد ضیاء الدینی

کمیته ادبی و هنری

رشته پزشکی

 

 

3.سیما میر شکار پور

امور تبلیغات

رشته بهداشت حرفه ای

 

 

4.فرزاد مزارعی

امور اجرایی و پشتیبانی

رشته پزشکی

 

 

 

5.علیرضا مرادی

کمیته پژوهشی

رشته بهداشت حرفه ای

 

 

6.محمد رضا صادقی

امور فرهنگی

رشته پزشکی

 

7.عزیزالله احمدی پناه

کمیته آوایی

رشته پزشکی